Несеквестируемост на вещи и доходи при принудително изпълнение от съдия изпълнител

У нас да си длъжник, срещу когото е образувано изпълнително дело, е почти равно на гражданска смърт. Това положение понякога абсолютно безцеремонно се утвърждава от съдебните изпълнители.
Съгласно закона, в процеса на принудително изпълнение са предвидени редица нормативни ограничения за съдебните изпълнители и едно от най-важните ограничения се съдържа в разпоредбите на чл. 444 и чл. 446 от ГПК. Там е определено кои вещи и кои доходи на длъжника са несеквестируеми.
Тази важна за всеки длъжник защита е на път да бъде елиминирана от някои постановки на Тълкувателно решение № 2/2015 г. на Върховния касационен съд.
Вместо изобщо да отрече възможността за изпълнение върху несеквестируеми вещи и доходи и да прогласи недействителност на всички действия на съдия изпълнителите, с които се засяга несеквестируемостта на имоти и доходи, ВКС отваря вратите за злоупотреба с права от тяхна страна. Тълкувателното решение не вменява задължение на съдебните изпълнители служебно да следят дали имуществото, обект на принудително изпълнение, е несеквестируемо. Вместо това на длъжника е предоставена възможността (или по-скоро тежестта) да следи дали действията на съдия изпълнителя са законосъобразни и да обжалва пред съда, ако съдия изпълнителят е нарушил закона като е насочил принудително изпълнение върху несеквестируем обект.
Сроковете за подаване на жалба са изключително кратки. Длъжникът може да упражни чрез жалба правото си на закрила поради несеквестируемост на недвижим имот (единствено жилище), движима вещ (тези от първа необходимост), или доход (заплата, пенсия, социални помощи и т.н.) в едноседмичен срок от връчването на съобщението за насрочване на принудителна продан или за наложения запор. Ако този срок бъде пропуснат, публичната продан и/или наложеният запор не подлежат на отмяна от съда.
Длъжникът може да обжалва на основание несеквестируемост и разпределението на събраните от съдебния изпълнител по принудителен ред суми. Срокът е тридневен и тече от предявяване на разпределението.
Подаването на жалба не спира действията по изпълнението, но съдът, по искане на жалбоподателя, може да постанови спирането.
В заключение – не разчитайте, че законът по автоматичен начин пази доходите и вещите, обявени за несеквестируеми. Не разчитайте и на това, че съдебния изпълнител няма да посегне на несеквестируеми доходи и вещи. Следете всяко действие, извършвано по изпълнителното дело, и в случай на нужда обжалвайте навреме!

Вашият коментар