Възнаграждения

Предлагам на своите клиенти предварително сключване на договор за правна защита и съдействие, в който ще уговорим обема на адвокатската работа, размера на адвокатското възнаграждение, както и начинът и сроковете за заплащането му. Вие предварително ще знаете каква услуга ще получите и какво ще заплатите за нея.

Размерът на възнаграждението за адвокатската работа се определя чрез съгласуване с клиента и зависи от фактическата и правна сложност на казуса. Критерий при определяне на минималния размер на възнаграждението е Наредба № 1/2004 г. на Висшия адвокатски съвет.

Адвокатското възнаграждение за правна консултация е 100 лв. на час.