Връчването на съобщения и призовки съгласно промените в ГПК, в сила от 31 октомври 2017 година

С изменения в ГПК, обнародвани в ДВ. бр. 86 от 27.10.2017 г. и влезли в сила на 31.10.2017 г. бяха променени редица правила, свързани с връчването на съобщения и призовки по делата. Накратко ще изложа действащите вече правила.

 

Съобщения и призовки се връчват на адреса, който е посочен от страните по делото. Първоначално адресите за връчване на съобщения и призовки се посочват от ищеца в исковата молба. Когато лицето, за което е предназначено съобщението, не е намерено на посочения в исковата молба  адрес, съобщението се изпраща на настоящия му адрес, а при липса на такъв – на постоянния.

Връчването на съобщенията може да бъде извършено по няколко различни начина. Най-често това става от служител на съда, който посещава адреса. Друг начин за връчване е по пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка. Когато в съответното населено място няма съдебно учреждение, връчването може да се извърши чрез общината или кметството. По искане на някоя от страните по делото съдът може да разпореди съобщенията да се връчват от частен съдебен изпълнител. Разноските на частния съдебен изпълнител са за сметка на страната. Когато съобщението не е връчено по друг начин, съдът може да разпореди по изключение връчването да стане от служител на съда по телефона, телекса, факса или с телеграма. На страната могат да се връчват съобщения и на посочен от нея електронен адрес. Те се смятат за връчени с постъпването им в посочената информационна система.

Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изиска от него представяне на документ за самоличност. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването. Връчването по телефона или по факса се удостоверява писмено от връчителя, връчването по пощата се удостоверява с обратната разписка. Връчването на електронен адрес се удостоверява с копие от електронния запис за това.

Съобщението се връчва лично на лицето, за което е предназначено. Когато съобщението не може да бъде връчено лично на това лице, то може да бъде връчено и на всеки пълнолетен от домашните му или който живее на адреса и е съгласен да приеме съобщението. Съобщението може да бъде връчено и на работодателя на адресата. Лицето, чрез което става връчването, се подписва в разписката със задължение да предаде съобщението на лицето, за което то е предназначено. Не може да се връчва на лица, които участват по делото като насрещна страна на адресата. С получаването на съобщението от другото лице се смята, че връчването е извършено лично на адресата. Адресатът може да иска възстановяване на срока, ако е отсъствал от адреса и не е било възможно да узнае своевременно за връчването.

Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения от ищеца адрес и на адреса няма лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата на сградата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко след три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

В уведомлението се посочва, че книжата са оставени в канцеларията на съда, респективно – при частен съдебен изпълнител или в общината, когато връчването става чрез неин служител, както и че те могат да бъдат получени там в двуседмичен срок от залепването на уведомлението.

Когато ответникът не се яви да получи книжата, съдът служебно проверява неговата адресна регистрация. Ако посоченият адрес не съвпада с постоянния и настоящия адрес на страната, съдът разпорежда връчване по настоящия или постоянния адрес по описания по-горе ред. Съдът служебно проверява и местоработата на ответника и разпорежда връчване по местоработата, съответно местослуженето или мястото за осъществяване на стопанска дейност. Лицето отново трябва да бъде търсено най-малко три пъти на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от посещение, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Ако не бъде открито, се залепва уведомление, в което се посочва, че книжата са оставени в канцеларията на съда, респективно – при частен съдебен изпълнител или в общината, както и че те могат да бъдат получени там в двуседмичен срок от залепването на уведомлението.

Съобщението се смята за връчено с изтичането на срока за получаването му съгласно уведомлението. Съдът разпорежда съобщението да се приложи към делото и назначава особен представител на разноски на ищеца. Възнаграждението на особения представител се определя от съда съобразно фактическата и правната сложност на делото, като размерът на възнаграждението може да бъде и под минималния за съответния вид работа съгласно чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата, но не по-малко от една втора от него.

Ако при завеждането на делото ответникът няма регистриран постоянен или настоящ адрес, по искане на ищеца съобщението до него за заведеното дело се извършва чрез публикация в неофициалния раздел на „Държавен вестник“. Съдът разрешава връчването да стане по този ред, след като ищецът удостовери чрез справка, че ответникът няма адресна регистрация и потвърди с декларация, че не му е известен адресът на ответника в чужбина. Ако въпреки публикацията ответникът не се яви в съда, за да получи преписи от исковата молба и приложенията, съдът му назначава особен представител на разноски на ищеца.

Описаните по-горе правила се прилагат единствено по отношение на първоначалното връчване на съобщение или призовка по делото. След като един път на страна по делото е връчено съобщение на определен адрес, занапред всички съобщения и призовки се връчват на този адрес. По всяко време, докато делото е висящо, е възможно страната да посочи друг адрес, на който да й бъдат връчвани съобщенията. Възможно е да посочи и друго лице, чрез което да се връчат съобщенията  – съдебен адресат, или да упълномощи адвокат или свой роднина да го представлява по делото. Тогава връчването на съобщения и призовки се извършва на посочения нов адрес, на адреса на съдебния адресат или на адреса на пълномощника.

Страната, която живее или замине за повече от един месец в чужбина, или отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото или на който веднъж й е връчено съобщение, ако няма пълномощник по делото в Република България, е длъжна да посочи лице в седалището на съда, на което занапред да се връчват съобщенията.. При неизпълнение на тези задължения всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени, въпреки че реално не са връчени, тъй като страната не е била открита на адреса, който е съобщила по делото или на който веднъж й е било връчено съобщение.

Съобщения до юридически лица – търговски дружества, сдружения, фондации и т.н., се връчват на последният посочен в съответния регистър адрес на управление. Ако лицето е напуснало адреса си и в регистъра не е вписан новият му адрес, всички съобщения се прилагат по делото и се смятат за редовно връчени. Връчването на съобщения и призовки до юридически лица става в канцелариите им и може да се извърши на всеки служител или работник, който е съгласен да ги приеме. При удостоверяване на връчването връчителят посочва имената и длъжността на получателя. Когато връчителят не намери достъп до канцеларията или не намери някой, който е съгласен да получи съобщението, той залепва уведомление по описания по-горе ред. Второ уведомление не се залепва.

Държавните учреждения и общините са длъжни да осигурят служител, който да приема съобщения в работното време.

Връчването на пребиваващите в страната чужденци се извършва на адреса, заявен в съответните административни служби.

Вашият коментар