Pазвод по взаимно съгласие

Разводът по взаимно съгласие е бърз, лесен и цивилизован начин за прекратяване на брака. Този начин е възможен само ако и двамата съпрузи са съгласни на развод. Ако един от двамата съпрузи отказва да се разведе, съществува възможност за развод по исков ред – бавен, труден и често пъти нецивилизован начин за прекратяване на брака. Разводът по взаимно съгласие е по-добрият вариант, тъй като при него се избягват усложненията, които неминуемо съпътстват развода по исков ред.

Важна крачка към развода по взаимно съгласие е постигане на споразумение между съпрузите по следните въпроси:

  1. Ако съпрузите имат ненавършили пълнолетие деца:
    • кой от двамата родители ще упражнява родителските права и при кого ще живеят децата;
    • какъв ще е режимът на лични контакти между децата и родителя, при когото децата не живеят;
    • каква издръжка ще заплаща родителят, при когото децата не живеят.
  2. Кой ще ползва семейното жилище – това означава кой ще остане да живее в него и няма никаква връзка с подялбата на общото имущество.
  3. Ще си дължат ли съпрузите взаимно издръжка и в какъв размер.
  4. Ще възстанови ли съпругата предбрачното си фамилно име.

Със споразумението могат да бъдат уредени и имуществени отношения – например да се подели жилище или друго имущество, закупено през време на брака.

Разводът по взаимно съгласие започва с молба за развод, подписана от двамата съпрузи, която се подава до районния съд. В молбата двамата съпрузи трябва да изявят съгласието си за прекратяване на брака. Съдът не изследва причините, довели съпрузите до това тяхно решение, и не събира доказателства за обстоятелството, че бракът е „непоправимо разстроен“. Към молбата си съпрузите трябва да приложат оригинала на акта за граждански брак, както и писмено споразумение, в което са уредили изброените по-горе въпроси.
Разводът по взаимно съгласие протича в рамките на едно съдебно заседание, на което е задължително личното явяване и на двамата съпрузи. Ако някой от съпрузите не се яви лично, делото се прекратява. Пред съда и двамата следва да потвърдят решението си за развод и постигнатото помежду им споразумение.

Съдът се произнася по молбата на съпрузите със съдебно решение, което не подлежи на обжалване. С решението бракът се прекратява, а постигнатото споразумение се утвърждава.

Вашият коментар