Взаимоотношения с колекторските фирми

Така наречените колекторски фирми трайно се настаниха в общественото пространство през последните години. Най-често тези фирми се появяват пред Вас чрез писмо или телефонно обаждане, в които Ви съобщават, че дължите пари на мобилен оператор или на друг доставчик на услуги, например Топлофикация. След това Ви канят да платите в определен срок и Ви предупреждават, че ако не го сторите, ще образуват дело срещу Вас, ще запорират доходите Ви и всичко това придружено с множество разходи за Ваша сметка.

Преди всичко, не бързайте да плащате на тези фирми или да подписвате с тях някакви споразумения.

Уверете се първо, че наистина имате неплатено задължение – важно е да знаете какво е неговото основание и размер. Уверете се на следващо място, че задължението Ви не е погасено по давност. Погасителната давност за такива задължения е 3 години. Едва тогава може да пристъпите към плащане или споразумяване. В тази връзка е добре да пазите всички договори и анекси към тях, фактури и касови бележки, свързани с ползваните от Вас услуги. Касовите бележки е достатъчно да бъдат пазени в срока на погасителната давност – за 3 години назад.

Ако установите, че имате непогасени задължения и решите да ги платите, изяснете на кого трябва да платите дължимата сума, за да бъде валидно плащането Ви – на колекторската фирма или на доставчика на услуги. Ако платите на грешното лице, рискувате да се наложи да платите втори път, защото „който плаща зле, плаща два пъти.“

Колекторските фирми са търговски дружества, чиято дейност е свързана с изкупуване на вземанията на доставчиците на услуги и впоследствие събиране на тези вземания от длъжниците.

Вземанията се изкупуват с т.нар. договор за цесия, сключен между колекторската фирма и доставчика на услуги. Договорът за цесия е възможност, уредена в закона. С този договор вземането на доставчика преминава върху колекторската фирма, заедно със съпътстващите го привилегии, обезпечения и другите му принадлежности, включително с изтеклите лихви.

С един договор за цесия обикновено се прехвърлят голям брой вземания наведнъж и затова към всеки договор следва да има приложен списък на длъжниците, чиито задължения преминават за събиране към колекторската фирма.

Договорът за цесия трябва да Ви бъде съобщен писмено. След като Ви е съобщено писмено, че има такова прехвърляне, дължите плащане на новия кредитор, т.е. на колекторската фирма. Ако платите на доставчика на услуги след като той вече е прехвърлил вземането си, но преди да сте уведомени за цесията, плащането ще бъде редовно. Ако обаче, след като Ви е съобщено за цесията, направите плащане не на колекторската фирма, а на доставчика на услуги, плащането Ви не е редовно и колекторската фирма има право да иска да платите и на нея същото задължение, т.е. да направите плащане на едно и също задължение втори път.

Съобщаването за цесията се прави от първоначалния кредитор, т.е. от доставчика на услуги. Възможно е обаче, доставчикът на услуги да упълномощи колекторската фирма тя да Ви уведоми за извършеното прехвърляне.

Прехвърленото вземане напълно съвпада по размер с вземането на доставчика на услуги, включително по отношение на изтеклите лихви. Допълнителни суми за разноски могат да Ви бъдат начислени само ако колекторската фирма е образувала срещу Вас дело, за което е заплатила съответни държавни такси и адвокатски възнаграждения /или юрисконсулски възнаграждения/. Ако съдът със своето решение потвърди, че дължите плащане на претендираната от колекторската фирма сума, то към задължението Ви се прибавят и разноските по делото, които колекторската фирма е направила.

Ако сте сигурни, че не дължите претендираните от колекторската фирма вземания, не плащайте. В такъв случай обаче практиката сочи, че трябва да се подготвите за доста настойчиво и дори агресивно поведение от страна на служителите на колекторската фирма, което понякога може да бъде квалифицирано като тормоз. Обикновено този тормоз се изразява в провеждане на чести телефонни разговори, по всяко време на денонощието, включително и в почивните дни и отправяне на заплахи от предприемане на съдебни действия от страна на колекторската фирма или от кредитора. Част от потърпевшите се оплакват също така, че към тях се отправят, макар и по завоалиран начин, заплахи за незаконни действия, което обаче е престъпление по Наказателния кодекс.

В случай че станете жертва на психически тормоз от страна на колекторските фирми, съветвам да се обърнете за съдействие към органите на МВР и Прокуратурата, тъй като такива действия могат да осъществяват състави на престъпления по Наказателния кодекс – принуда, изнудване и др. Можете също така да подадете жалба до Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на личните данни.

Ако колекторската фирма образува дело срещу Вас, въпреки че не дължите претендираните суми, най-сигурния начин да защитите правата си пред съда е своевременно да потърсите квалифицирана правна помощ. Делата протичат при строго регламентирани правила и срокове и ако поради липсата на достатъчно информираност пропуснете нещо, това може да доведе до неблагоприятни за Вас последици.

Вашият коментар