Услуги

Вещно право

 • сделки с недвижими имоти – продажба, дарение, замяна, продажба срещу задължение за издръжка и гледане, право на строеж
  • проучване правния статут на имота;
  • проверка за тежести;
  • обстоен анализ и изготвяне на документите по сделката;
  • преговори при договарянето;
  • съдействие пред нотариуса.
 • предварителни договори;
 • обстоятелствена проверка за придобиване на недвижим имот по давност;
 • съсобственост – ползване на съсобствени имоти, доброволна делба и делба по съдебен ред;
 • етажна собственост – уреждане на взаимоотношенията между етажните собственици съгласно Закона за управление на етажната собственост;
 • имуществени отношения и спорове между съпрузите, брачни договори;
 • вписвания в имотния регистър.

 

Облигационно право

 • изготвяне, сключване, изпълнение и прекратяване на договори – продажба, наем, заем, банков кредит др.;
 • ипотека, залог на вещи, запис на заповед, поръчителство;
 • спорове при неизпълнение на договори, разваляне на договори;
 • спорове с „Топлофикация”, „ЧЕЗ”, „Софийска вода”, мобилни оператори и др.;
 • спорове с колекторски фирми;
 • изготвяне на пълномощни;
 • увреждания при ПТП и други злополуки;
 • представителство пред застраховател.

 

Трудово право

 • изготвяне, сключване, изпълнение и прекратяване на трудови договори;
 • незаконно уволнение;
 • имуществена отговорност на работодателя или на работника, обезщетения;
 • трудови злополуки и професионални заболявания.

 

Семейно и наследствено право

 • развод по взаимно съгласие и по исков ред;
 • уреждане на имуществените отношения между съпрузите, брачни договори, имуществени спорове между съпрузи;
 • издръжка;
 • упражняване на родителските права;
 • закрила от домашно насилие;
 • изготвяне на нотариално и саморъчно завещание;
 • отказ от наследство;
 • делба на наследство – доброволна делба и делба по съдебен ред.

 

Гражданско право

 • поставяне под запрещение;
 • учредяване на настойничество и попечителство;
 • промяна на име;
 • регистрация на юридически лица с нестопанска цел – сдружения, фондации и др.

 

Търговско право

 • учредяване, преобразуване, прекратяване и ликвидация на ЕТ, ООД, ЕООД, АД;
 • вписвания и обявявания в търговския регистър с електронен подпис;
 • сключване, изпълнение и прекратяване на търговски сделки;
 • пълно правно обслужване по договор.

 

Граждански процес

 • процесуално представителство и защита по граждански и търговски дела;
 • процесуално представителство и защита по изпълнителни дела пред съдия-изпълнител.

 

Административно право и процес

 • правна помощ при издаването, изпълнението или обжалването на административни актове и при извършването на административни услуги от държавни и общински органи;
 • процесуално представителство и защита по административни дела;
 • процесуално представителство и защита по административно-наказателни дела – обжалване на наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции