Промяна на име съгласно българското законодателство

Съгласно българското законодателство, промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда въз основа на молба на заинтересования, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато други важни обстоятелства налагат това. Законът не конкретизира какви следва да са тези важни обстоятелства и затова всеки случай се преценява от съда индивидуално.
Процедурата започва с подаване на писмена молба до Районния съд по постоянен адрес на молителя, в която следва да бъдат изложени подробно и аргументирано всички  обстоятелства, налагащи промяната, както и доказателствата, установяващи изложеното. Към молбата трябва да бъдат приложени всички документи, касаещи случая, а някой факти и обстоятелства могат да бъдат установени и чрез свидетели.
По така подадената молба съдът образува дело. Делото се разглежда в закрито заседание, освен ако съдът прецени, че за правилното му решаване е необходимо то да бъде разгледано в открито заседание, например ако ще се разпитват свидетели или ако съдът иска да изслуша молителя лично. Практиката ми сочи, че обикновено такива дела се разглеждат в едно открито съдебно заседание.
След разглеждане на делото съдът се произнася с решение, което, ако молбата е уважена, не подлежи на обжалване, а ако не е уважена, подлежи на обжалвана пред Окръжен съд (за гр. София това е Софийски градски съд).
Няма никаква пречка при отхвърляне на молбата, веднага да бъде подадена нова такава с идеята, че ще бъде разпределена на друг съдия, който може да прецени обстоятелствата по друг начин или след време – при промяна в обстоятелствата.
Държавната такса за образуване и разглеждане на делото е 15 лв. Средната продължителност на такива дела в Софийски районен съд е от 3 до 6 месеца.

Вашият коментар