ЗА и ПРОТИВ решението да използвате услугите на брокер при закупуване или продажба на недвижим имот

Брокерите на недвижими имоти са лица, които могат да ви бъдат полезни при намирането на имота, който търсите да закупите, или при намирането на купувачи за имота, който продавате. И в двата случая те ще ви заместят в процеса на търсене, тъй като разполагат с информация какво се търси и предлага на пазара и могат бързо и лесно да свържат Вашите изисквания с конкретен имот и обратно – конкретен имот с изискванията на конкретни хора. Обобщено – тяхната дейност е посредническа.

Професионалната подготовка на брокерите се състои най-често в натрупване на опит от продължителното занимаване с посредничество. Дейността им не изисква специално образование по определена специалност. Посредническата дейност на брокерите в много по-голяма степен изисква лични умения за комуникация, гъвкавост и информираност, и в много по-малка степен професионални познания в определена област. Можете да срещнете брокери, които са химици, физици, инженери, счетоводители и много рядко юристи. С това навлизаме в проблема, свързан с използването услугите на брокери.

След успешно осъществяване на посредническата си функция, брокерите често разпростират своите услуги и до подготовка на необходимите документи за изповядване на сделката, до подготовка на предварителни договори за продажба, както и до даване на съвети от правно естество, свързани с възможността сделката да се осъществи. С това брокерите излизат от кръга на своите умения и познания и предлагат услуги, за които не притежават необходимите професионална квалификация и опит.

Лицата, които могат да консултират адекватно сделка с недвижим имот – в това число собственост, страни по сделката, рискови фактори и други специални особености и да ви предоставят компетентна и професионална услуга при подготовка на документите, са адвокатите по вещно право и в по-ограничена степен – нотариусите. Нотариусите са последното звено, без което не можете, тъй като сделките с недвижими имоти се изповядват пред нотариуси, които с подписа си под нотариалния акт удостоверяват законосъобразността на сделката, която сключвате.

Крайната задача на всеки брокер е сделката да се осъществи, тъй като с това е обвързано получаването на неговото възнаграждение. Крайната задача на адвоката е да охрани интереса на страната по сделката, която представлява. Възможно е съветът на адвоката да бъде срещу сключване на сделката, ако в хода на проверката установи висок риск, който може да доведе до негативни последици в бъдеще. Адвокатското възнаграждение не е обвързано с обстоятелството дали ще има или няма да има сделка.

При това възнаграждението на брокера превишава неколкократно това на адвоката или нотариуса. За сравнение: при цена на имота 100 000 лв. комисионната на брокера варира от 2% върху цената до 5%  (размерът на процента на брокерите не е регламентиран в нито един нормативен акт), което прави от 2000 лв. до 5000 лв.; минималното адвокатско възнаграждение за консултиране и подготовка на сделката е 600 лв. (съгласно чл. 6, т. 8 от Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения), а таксата на нотариуса за нейното изповядване, в това число проверка на нейната законосъобразност, е 876.60 лв. с ДДС (съгласно т. 8 от Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност).

Освен това, ако брокерът причини вреди на страните по сделката със своите действия, той не носи имуществена отговорност, докато ако адвокатът или нотариусът  причинят вреди, носят такава отговорност и дължат обезщетение. По тази причина законът изисква всяка година да сключват професионална застраховка за своята дейност. За брокерите такова задължение няма.

В заключение – и брокерите, и адвокатите, и нотариусите имат своята роля при подготовката и финализирането на една сделка с недвижим имот, но само в рамките на своята компетентност. Използвайте услугите на брокера единствено, за да намерите имота, който търсите или купувача за имота, който продавате и то за разумно възнаграждение, съответстващо на посредническата дейност. За консултиране по сделката, с оглед пълно охраняване на Вашия интерес, използвайте услугите на адвокат.

Вашият коментар