Топлофикация София

Отоплителният сезон в гр. София обикновено започва в началото на октомври и приключва в края април. Цели 7 месеца сме в близки отношения с монополиста „Топлофикация София“ ЕАД, дори да сме „спрели парното си“ (в този случай дължим такса „сградна инсталация“).
За онези от Вас, които не успяват да се справят навреме със задълженията си към Топлофикация, предлагам малко важна информация:
Задълженията ни към Топлофикация се погасяват с изтичането на 3-годишна давност. Важно е да се отбележи, че се погасява не самото задължение, а възможността то да бъде търсено по съдебен ред. Ето защо задълженията, които са по-стари от 3 години, принципно са дължими и ако ги платим доброволно, плащаме дължимо, но за тези задължения не можем да бъдем осъдени.
Важно е да се знае, че погасителната давност не се прилага служебно нито от съда, нито от Топлофикация. Старите ни задължения не се заличават автоматично след изтичане на три години от падежа им, нито съдът проверява служебно дали е изтекъл този срок. Необходимо е абонатът-длъжник да подаде изрично писмено възражение за изтекла погасителна давност. Възражението се подава пред съда при предприети от страна на Топлофикация действия по съдебно събиране на задълженията. Може да бъде направено и при сключване на споразумение за разсрочване на дължими плащания с Топлофикация. Когато подписвате такова споразумение, е важно да четете какво подписвате, защото има случаи, в които Ви се предлага споразумение, обхващащо и погасените по давност задължения.
Събирането на задължения по съдебен ред обикновено (но не задължително) протича по следния ред:
Топлофикация подава заявление до районния съд с искане за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист срещу абоната-длъжника. В заявлението се посочва колко дължи абонатът и за какъв период. Образува се дело – така нареченото заповедно производство. По това дело съдът издава заповед за изпълнение срещу абоната, без да изисква на този етап доказателства от Топлофикация за дължимите суми. Заповедта за изпълнение се връчва на абоната-длъжник от служител в служба „Призовки“ на съда. Заповедта се връчва на адреса на топлофицирания имот, или ако абонатът не живее на този адрес, на неговия настоящ или постоянен адрес. В тази връзка е важно да можете да бъдете открити на Вашия постоянен (по лична карта) или настоящ адрес. В противен случай рискувате да бъдете осъдени без Ваше участие.
След получаване на заповедта, абонатът има право в 14-дневен срок да подаде писмено възражение срещу нея. Възражението се подава в съда като се посочва номерът на делото. Доводи и доказателства не е необходимо да бъдат посочвани, но ако ще се позовавате на изтекла погасителна давност, го направете във възражението.
Ако не бъде подадено възражение в срок, заповедта за изпълнение влиза в сила и въз основа на нея съдът издава изпълнителен лист. С този изпълнителен лист Топлофикация образува изпълнително дело срещу абоната-длъжник пред съдебен изпълнител (държавен или частен) за принудително събиране на вземанията.
Ако бъде подадено възражение, съдът дава едномесечен срок на Топлофикация да предяви срещу абоната иск за установяване на вземанията си. Искът се предявява чрез подаване на искова молба пред съда, към която Топлофикация вече е длъжна да приложи доказателства за дължимостта на сумите. Образува се ново дело – така нареченото исково производство. Исковата молба, ведно с представените към нея доказателства, се връчва на абоната-длъжник от служител в служба „Призовки“ на съда. В 1-месечен срок от получаване на исковата молба абонатът трябва да подаде своя писмен отговор срещу нея. Към отговора трябва да бъдат приложени и писмени доказателства в подкрепа на възраженията. Възражението за изтекла погасителна давност задължително се включва в отговора на исковата молба, дори вече да е направено по заповедното производство.
Ако Топлофикация докаже иска си, съдът постановява решение, с което осъжда длъжника да плати дължимите суми. Решението подлежи на обжалване. След влизане в сила на решението, срещу абоната-длъжник се издава изпълнителен лист и се образува изпълнително дело пред съдебен изпълнител (държавен или частен) за принудително събиране на вземанията.
Описаният по-горе ред е обичайният, по който се развиват делата, водени от Топлофикация срещу абонати-длъжници. Всеки случай обаче е индивидуален, може да крие редица особености и да претърпи отклонения от обичайното. Затова най-сигурният начин да защитите правата си при образувано срещу вас дело, е да потърсите квалифицирана правна помощ.

Вашият коментар