Кой и какво наследява по закон?

Съгласно Закона за наследството, кой наследява по закон се определя към момента на смъртта на наследодателя.

Наследници са роднините на починалия, които наследяват в следния ред:

І ред – децата на починалия и техните низходящи (внуци, правнуци и т.н.);

ІІ ред – родители на починалия (майка и баща);

ІІІ ред – братята и сестрите на починалия и техните низходящи (деца, внуци и т.н.) по право на заместване, и роднините по права възходяща линия от втора и по-горна степен (баби, дядовци, прабаби, прадядовци);

ІV ред – роднините  на починалия по съребрена линия от ІІІ до VI степен включително;

съпругът на починалия наследява по особени правила, заедно с наследниците от І, ІІ и ІІІ ред. В случай че няма наследници от тези редове, съпругът наследява всичко.

Всеки ред наследници изключва следващия ред при наследяването. В ІV ред роднините от по-близката съребрена линия изключва по-далечната.

Наследниците от един и същи ред наследяват по равно.

Ще онагледя казаното с пример от практиката ми:

Семейство от трима души – съпруг, съпруга и техният син загиват в катастрофа. Съпругът има жива майка, която има брат (вуйчо на съпруга). Вуйчото има две деца. Съпругата има жив брат, който няма деца. Синът няма деца и не е женен. Кой ги наследява?

Всеки от тримата ще бъде наследен от различни лица:

  1. Съпругът ще бъде наследен от майка си. Ако и тя почине, наследник ще стане вуйчото на съпруга (роднина от ІV ред по съребрена линия от ІІІ степен), а след неговата смърт – неговите деца (роднини от ІV ред по съребрена линия от ІV степен).
  2. Съпругата ще бъде наследена от брат си (роднина от ІІІ ред).
  3. Синът ще бъде наследен от баба си – майката на съпруга (роднина от ІІІ ред). Ако и тя почине, наследник става вуйчото на сина – братът на съпругата. Ако и той почине, наследник става вуйчото на съпруга – братът на баба му или неговите деца (роднини от ІV ред по съребрена линия от ІV и V степен).

Когато няма лица, които могат да наследяват съгласно горното описание, или когато всички наследници се откажат от наследството, наследството се получава от държавата, с изключение на движимите вещи, жилищата, ателиетата и гаражите, както и на парцелите и имотите, предназначени предимно за жилищно строителство, които стават собственост на общината, на чиято територия се намират.

Какво наследяват наследниците по закон?

Не съществува правна възможност наследодателят, преди своята смърт, да изключи от наследяване наследник по закон. Кой ще го наследи по закон не зависи от неговата воля.

От наследодателя обаче зависи какво имущество ще остави по наследство.

Има възможност той да се разпореди с цялото или с част от имуществото си като го завещае на роднина или на трето лице. Тогава този, в чиято полза е завещанието, ще стане наследник по завещание след смъртта на наследодателя си.

Част от наследниците по закон имат право на т.нар. „запазена част” от наследяемото имущество – децата на починалия и техните низходящи, родителите на починалия, както и преживелият съпруг. Останалите наследници по закон нямат такива права и могат напълно да бъдат изключени от наследяване чрез оставено от наследодателя завещание.

Вашият коментар