Какви са нашите права, ако закупим дефектна стока?

Съгласно Закона за защита на потребителите, който урежда проблемите, възникнали по повод закупуването на стока, която не съответства на договора за продажба, или иначе казано, на стоката с дефекти, които пречат да бъде ползвана по предназначение, потребителят има право на рекламация. След предявена  рекламация, продавачът е длъжен да приведе стоката  в съответствие с договора за продажба и с изискванията за качество.

Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице. Рекламацията се подава устно или писмено. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

  1. касова бележка или фактура;
  2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с изискванията трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

След изтичането на този срок потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката.

Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба и с изискванията за качество.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя.

Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Потребителят може да упражни горните си права в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с с договора за продажба и с изискванията за качество.

Ако търговецът откаже доброволно да изпълни задълженията си по закон, потребителят може да се обърне към Комисията за защита на потребителите и към съда.

Вашият коментар