Какви са правата ни пред застрахователя по задължителната застраховка „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ при ПТП

В продължение на предходната статия, където разгледах по-подробно особеностите на задължителната застраховка „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ на автомобилистите, в настоящата статия ще откриете какви са Вашите права пред застрахователя, ако сте пострадало или увредено в ПТП лице.

Пострадало лице по смисъла на КЗ е лицето, на което е причинена смърт или което е претърпяло телесно увреждане от МПС. Увредено е лицето, включително пострадалото лице, което има право на обезщетение за вреди. Право на обезщетение имат самия пострадал, а в случай на смърт – неговите деца, съпруг, родители, братя и сестри, лицето, живяло на семейни начала с починалия и други близки.

Застрахователят по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите плаща вместо застрахования обезщетение за причинените на увредените лица вреди вследствие на притежаването или използването на застрахованото МПС по време на движение или престой.

Увреденото лице, което желае да получи застрахователно обезщетение, е необходимо да отправи към застрахователя писмена застрахователна претенция (в свободен текст или на бланка на застрахователя).  В претенцията се описват подробно застрахователното събитие, пострадалите лица, техните увреждания, неимуществените и имуществени вреди. Посочва се и размера на претендираното обезщетение. Застрахователят не може да бъде прескочен и увреденото лице не може да търси правата си директно пред съда. Увреденото лице може да предяви претенцията си за плащане пред съда само ако застрахователят не е платил в срок, откаже да плати обезщетение или ако увреденото лице не е съгласно с размера на определеното или изплатеното обезщетение.

Увреденото лице е длъжно да представи на застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите на виновния водач документите, с които разполага и които са свързани със застрахователното събитие и причинените вреди, като му съдейства при установяването на обстоятелствата във връзка със събитието и размера на вредите. Когато представените от увреденото лице документи са недостатъчни за удостоверяване на съществени обстоятелства във връзка с настъпването на ПТП, застрахователят може да изисква представянето на документи и доказателства, изготвени от други компетентни органи или лица. Добре е увреденото лице да предостави и пълни и точни данни за банковата сметка, по която да се извършат плащанията от страна на застрахователя. Непредставянето на данни за банковата сметка от страна на увреденото лице има последиците на забава на кредитора по отношение на плащането, като застрахователят не дължи лихва.

Срокът за окончателно произнасяне по претенция по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите не може да е по-дълъг от три месеца от нейното предявяване пред застрахователя, сключил застраховката, или пред негов представител за уреждане на претенции. В този срок лицето, пред което е предявена претенцията, трябва да определи и изплати размера на обезщетението или да даде мотивиран отказ.

При смърт или телесни увреждания на физически лица обезщетението се определя от застрахователна експертна комисия към застрахователя на виновния водач или по съдебен ред. При вреди на имущество обезщетението не може да надвиши действителната стойност на причинената вреда.

Лимитът на отговорност на застрахователя е:

  1. за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 10 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
  2. за вреди на имущество (вещи) – 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

Със застрахователния договор може да бъде договорен и по-висок лимит на отговорността.

Застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива вредите, причинени от виновния водач и в случаите, когато:

– той не е упълномощен за управление на МПС, но при условие че не е придобил владението върху него чрез кражба, грабеж или друго престъпление;

– не притежава правоспособност за управление на съответната категория МПС;

– е с временно отнето свидетелството за управление на МПС или е недееспособен;

– е нарушил законовите изисквания за техническа изправност на МПС.

Застрахователят не заплаща обезщетение за вредите, които са:

– претърпени от виновния водач на МПС;

– причинени на имуществото на член на семейството на застрахования;

– причинени на МПС, управлявано от виновния водач;

– нанесени на имущество, превозвано с това МПС;

– причинени при използването на МПС за участие в състезания, при условие че спазването на правилата за движение по пътищата не е задължително за участниците в състезанието и ако не е уговорено друго в застрахователния договор;

– причинени при използване на МПС по време на акт на тероризъм или война, при условие че увреждането на третите лица е в непосредствена връзка с такъв акт;

Застрахователят не заплаща и глобите и другит имуществени санкции за виновния водач във връзка със застрахователното събитие.

Правата и задълженията по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите във връзка със застрахователното обезщетение се погасяват с 5-годишна давност, считано от датата на настъпване на застрахователното събитие.

Вземанията за лихви върху застрахователното обезщетение се погасяват с тригодишна погасителна давност.

Не се допуска принудително изпълнение върху застрахователното обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Вашият коментар