Застраховка „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ на автомобилистите съгласно Кодекса за застраховането

Обект на застраховане по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят.

Моторно превозно средство (МПС) по смисъла на КЗ е всяко превозно средство за движение по суша, задвижвано със собствен двигател, както и трамваите, тролейбусите и самоходната техника по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, включително къмпинг-автомобилите. За МПС се смятат и ремаркетата и полуремаркетата по Закона за движението по пътищата, включително къмпинг-ремаркетата.

Застраховани са собственикът, ползвателят и държателят на МПС, както и всяко лице, което извършва фактически действия по управлението или ползването на МПС на законно основание. Не е необходимо водачът да притежава изрично писмено пълномощно от собственика за управлението или ползването на МПС. Ако автомобилът обаче се ползва без законно основание, напр. ако е откраднат, лицето, извършило кражбата не е застраховано по смисъла на КЗ.

Пострадало е лицето, на което е причинена смърт или което е претърпяло телесно увреждане от МПС. Увредено е лицето, включително пострадалото лице, което има право на обезщетение за вреди.

Договор за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което притежава МПС, регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение; това изискване не забранява и всяко друго лице, различно от собственика на МПС, да сключи застрахователния договор.

Лицата, извършващи внос и продажба на МПС, които получават временни табели с регистрационен номер, са длъжни да сключат задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за тези временни табели. Застраховката се сключва само по регистрационния номер на временните табели за срока на валидност на временните табели, но не повече от една година.

Наличието на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се удостоверява със застрахователна полица и знак, който се издава от Гаранционния фонд. При договорено разсрочено плащане на застрахователната премия знакът удостоверява и срока, за който е платена застрахователната премия.

При неплащането на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователят може да прекрати договора, но не по-рано от 15 дни от датата, на която застрахованият е получил писмено уведомление от страна на застрахователя. Договорът може да бъде прекратен и автоматично, но само когато застрахователят изрично е посочил в полицата, че договорът ще се смята за прекратен след изтичането на определен срок от датата на падежа на разсрочената вноска, който не може да бъде по-кратък от 15 дни. В тези случаи допълнително изрично писмено изявление от страна на застрахователя до застрахования не е необходимо.  С други думи, застрахователният договор е валиден минимум 15 дни след деня, в който е трябвало да бъде платена вноската по застраховката.

В случай на промяна в собствеността на застрахованото МПС договорът за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите не се прекратява. Прехвърлителят е длъжен да предаде на новия собственик всички документи, удостоверяващи сключената застраховка. Прехвърлителят и новият собственик са длъжни в 7-дневен срок да уведомят писмено застрахователя за прехвърлянето на собствеността.

Застрахователят по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите плаща вместо застрахования обезщетение за причинените на трети лица вреди вследствие на притежаването или използването на застрахованото МПС по време на движение или престой.

Лимитът на отговорност на застрахователя е:

  1. за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 10 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
  2. за вреди на имущество (вещи) – 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

Със застрахователния договор може да бъде договорен и по-висок лимит на отговорността.

Застрахователят има право да получи от виновния водач платеното от застрахователя обезщетение заедно с платените лихви и разноски, когато виновният водач:

  1. при настъпването на пътнотранспортното произшествие е управлявал МПС под въздействие на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма или под въздействието на наркотици или други упойващи вещества или е отказал да се подложи, или виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотици или други упойващи вещества;
  2. не е спрял и не е взел мерки за отстраняване на възникнала по време на движение повреда или неизправност в моторното превозно средство, която застрашава безопасността на движението, и пътнотранспортното произшествие е възникнало в резултат на това;
  3. е напуснал мястото на настъпването на пътнотранспортното произшествие преди идването на органите за контрол на движение по пътищата, когато посещаването на местопроизшествието от тях е задължително по закон, освен в случаите, когато е наложително да му бъде оказана медицинска помощ или по друга неотложна причина; в този случай тежестта на доказване носи виновният водач;
  4. умишлено е предизвикал пътнотранспортното произшествие;
  5. е предизвикал пътнотранспортното произшествие по време на извършване на умишлено престъпление съгласно НК, включително, когато се е опитвал да избяга от задържане.
  6. не притежава правоспособност за управление на съответната категория МПС, или временно му е отнето свидетелството за МПС. Изречение първо не се прилага, когато превозното средство е учебно и е управлявано от кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС по време на обучението му и при провеждането на изпита за придобиване на правоспособността.

Правата и задълженията по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите във връзка със застрахователното обезщетение се погасяват с 5-годишна давност, считано от датата на настъпване на застрахователното събитие.

Вземанията за лихви върху застрахователното обезщетение се погасяват с тригодишна погасителна давност.

Не се допуска принудително изпълнение върху застрахователното обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Вашият коментар